Centigo

Centigo vände sig till oss 2014 för att få hjälp att skapa en digitaliserad, riskminimerad och affärsfokuserad ekonomifunktion. Läs om hur vi genom att ha tagit ett helhetsgrepp i frågor som rör personal och organisation tillsammans med Centigo åstadkommit det som för många ekonomichefer stannar vid en organisatorisk dröm!

”Strukturen vi tillsammans har byggt möjliggör idag att vem som helst egentligen skulle kunna ta klivet vidare i karriären och att ekonomifunktionen fortsätter fungera lika bra även om vi byter medarbetare.”

Lina Karlsson, Ekonomichef

Utmaningen

Centigo och systerverksamheterna i Business Wellness Group stod vid starten av vårt samarbete inför en tillväxt som skulle komma att ställa stora krav på ekonomiavdelningens funktion och leverans. Från att ha varit två medarbetare vars huvudsakliga fokus varit att hantera manuella flöden var målbilden automatiserade standardprocesser med minimerade risker och på så sätt kunna frigöra utrymme för proaktivitet och utveckling gentemot organisationen som nu har tvådubblat omsättningen, vuxit med hundratals nya medarbetare och startat nya verksamheter även utomlands. Att hantera tillväxt av funktionen genom träffsäkra rekryteringar i en oerhört förändringskrävande kontext blev vårt uppdrag.

”Centigo är en chefslös organisation där det individuella ledarskapet är i fokus och vi ser oss som ett växthus för människor. Det gör att den personliga lämpligheten är viktig och till och med kritisk för en funktion med så relativt sett få medarbetare som vi är och för det vi ville uppnå.”

Lina Karlsson

Lösningen

För oss som rådgivare låg tidigt fokus på att lära känna och förstå vad Lina långsiktigt ville åstadkomma. I och med alla organisationers olikheter är det också av betydande vikt för oss att så tidigt som möjligt lära känna och förstå den enskilda organisationens förutsättningar för att vid rätt tidpunkt kunna plocka fram relevanta delar av vår kompetens och våra verktyg.

”Centigo är en chefslös organisation där det individuella ledarskapet är i fokus och vi ser oss som ett växthus för människor. Det gör att den personliga lämpligheten är viktig och till och med kritisk för en funktion med så relativt sett få medarbetare som vi är och för det vi ville uppnå” beskriver Lina.

I och med att varje enskild rekrytering har varit kritisk för ekonomifunktionens utveckling har vi vid olika tidpunkter genomfört målbildsanalyser och kompetensinventerat avdelningen. Detta fyller två syften, dels att definiera de kritiska beståndsdelarna en medarbetare behöver besitta för att passa in i rollen och organisationen samt att säkerställa att vi rekryterar in på de kompetenser som GAP-analysen visar för att säkerställa förutsättningarna för utvecklingen. ”Jag upplevde det som att ni snabbt förstod vilka vi var och vilken typ av person vi behövt vid de olika tidpunkterna” berättar Lina.

Kravställning i en rekryteringsprocess är inte att sitta och lyssna på en kunds kravspecifikation och anteckna utan att på ett strukturerat sätt ta ett grepp om organisationens förutsättningar och behov samt analysera vilka delar vi bäst löser genom att externrekrytera och vilka kompetenser vi ska utveckla i den befintliga organisationen.

Martin M Eriksson som varit ytterst ansvarig för Talents of Swedens leveranser till Centigo beskriver att ”en annan viktig komponent för träffsäkerheten i våra rekryteringsprocesser är riskminimering. Den uppnås på många olika sätt men exempelvis spelar det ingen roll hur duktig en controller än är om en kritisk kompetens för att fungera i organisationen är att kunna förmedla ett komplext budskap i skrift och personen i fråga inte kan det. Och en del kompetenser är så självklara för många att man inte ens pratar om dem. Av alla dessa skäl säkerställer vi kravbilden i vårt analysarbete och bygger rekryteringsprocessen med syftesstyrda valideringsverktyg så att vi säkerställer träffsäkerheten och riskminimeringen i rekryteringen”.

”Talents of Swedens metodik har haft fantastisk träffsäkerhet i samtliga 7 rekryteringar vi genomfört och varit en nyckel för att nå dit vi är idag.”

Lina Karlsson

Resultatet

Ekonomiavdelningen är idag ett verkligt exempel på hur riskminimering, kvalitetssäkring och effektivisering går hand i hand där stabila och rena processer möjliggör en proaktiv funktion och en arbetsplats där medarbetarna får möjlighet att utveckla sin kompetens. ”Talents of Swedens metodik har haft fantastisk träffsäkerhet i samtliga 7 rekryteringar vi genomfört och varit en nyckel för att nå dit vi är idag” berättar Lina.

Uppskattningen ekonomifunktionen får för den servicenivå som tillhandahålls både kollegor och affärsansvariga inom hela Business Wellness Group är också ett kvitto på vad vi har åstadkommit. En förutsättning för att vår metodik ska komma till sin rätt är också en vilja hos vår kund att nå framgång på ett sätt som detta och släppa in oss som extern leverantör på ett transparent sätt. Ett bra partnerskap kräver också ömsesidigt engagemang vilket har varit fallet i samarbetet med Centigo.

”Ni har varit ett viktigt bollplank, man kanske tror att man vet vad man behöver och vill ha. Men när man väl upplever er metodik visar sig mycket man inte hade en tanke på. Ni har hjälpt till med värdefulla utvärderingar och konstruktiva dialoger. Jag har lärt mig massor av er och det har utvecklat mig och mitt ledarskap” säger Lina glädjefyllt.

Hon fortsätter ”genom att vi har riggat vårt team och organisering inom ekonomifunktionen så att alla medarbetare ska få utveckling och kunna växa har jag också själv succesivt kunnat kliva ur det operativa. Strukturen vi tillsammans har byggt möjliggör idag att vem som helst egentligen skulle kunna ta klivet vidare i karriären och att ekonomifunktionen fortsätter fungera lika bra även om vi byter medarbetare. Dock hade jag inte trott att det skulle bli jag som blir den första att lämna efter detta bygge” avslutar Lina med att skratt som efter 7 år som Ekonomichef har nått det mål som för de flesta stannar vid en dröm.

Henrik Orreteg som 2018 rekryterades som Controller har nu tagit över som Ekonomichef och tillsammans med Henrik ser vi fram emot att ta Business Wellness Groups ekonomifunktion in i nästa tidsepok av utveckling och artificiell intelligens.

”Ni har varit ett viktigt bollplank. Man kanske tror att man vet vad man behöver och vill ha men när man väl upplever er metodik visar sig mycket man inte hade en tanke på. Ni har hjälpt till med värdefulla utvärderingar och konstruktiva dialoger. Jag har lärt mig massor av er och det har utvecklat mig och mitt ledarskap”

Lina Karlsson

Om Centigo

Centigo är ett av Sveriges mest framgångsrika managementkonsultbolag. Centigo har en arbetskultur utöver det vanliga tack vare sina självstyrande team. Detta innebär mer praktiskt att de har ersatt chefer med nätverksbaserat ledarskap och istället har varje person två sponsorer i organisationen som ska hjälpa varje medarbetare att uppnå sina mål. I sin tur är även varje medarbetare sponsor/mentor till någon annan. I och med detta finns det stora möjligheter för dig att växa inom organisationen och ett av Centigos organisatoriska mål är att vara det bästa växthuset för människor. Därför passar den här organisationen dig som gillar att ta ansvar och uppskattar miljöer där det finns utvecklingspotential. Centigo ingår i Business Wellness Group som omsätter 536 mkr och har totalt 450 anställda. Business Wellness är filosofin om långsiktigt framgångsrika organisationer. Koncernen består av ca sex verksamma bolag, varav Centigo och Accigo är de största, som alla är oberoende, medarbetarägda och präglas av stabil lönsamhet. Business Wellness Group har kontor i Stockholm, Oslo och London.