Bankgirot

Bankgirot vände sig till oss hösten 2020 för att få rådgivning och hjälp att anställa en ny medarbetare till deras sammansvetsade team. Läs om hur vi med hjälp av en kompetensinventering och proaktivt nätverkande snabbt kunde stötta Bankgirots ekonomifunktion i rekryteringen av en ny kollega.

”Tidigare erfarenheter av rekryteringsföretag är att det kanske utlovas guld och gröna skogar, vilket sedan omvandlas till nonchalans och bristande kommunikation. Ibland upplever man CV-leverans och att det bara skjuts från höften. Vi uppskattar att ni från början var uppriktiga och tydliga kring vad och hur ni levererar, istället för att bara säga ’ja’, lova för mycket och sedan underprestera. Det inger mycket förtroende.”

Gerd Kjell, Redovisningschef

Utmaningen

Bankgirot förespråkar intern rörlighet inom organisationen, varpå en av medarbetarna på redovisningsavdelningen fick möjlighet att byta avdelning och börja jobba mer renodlat med controlling. Ekonomifunktionen som består av ett tiotal medarbetare hade under en period redan haft hög arbetsbörda och detta skulle om något leda till ännu mer arbete, vilket även ställde krav på att så fort som möjligt anställa en ny medarbetare. I samband med detta offentliggjordes även att Bankgirot stod inför ett ägarbyte vilket på sikt kan komma att förändra organisationens struktur. Som ett led i att etablera en nordisk infrastruktur för clearing kommer Bankgirot förvärvas av P27, ett gemensamt initiativ, från bland andra Danske Bank, Handelsbanken, OP Financial Group, SEB och Swedbank. Affären beräknas avslutas under våren 2021 och kommer på kort sikt inte nämnvärt påverka Bankgirot och dess tjänster, men naturligtvis ha en inverkan på lång sikt. Därför är det fundamentalt att inte se en rekrytering som något kortsiktigt, där man täpper till ett hål, utan se det i ett längre och mer strategiskt perspektiv.

Vi som rekryteringspartner behöver ta hänsyn till aspekter och komponenter som kan komma att påverka inte bara rollen utan organisationen i sin helhet även på lång sikt och forma de bästa förutsättningarna för det. Gerd, som är Redovisningschef beskriver att hon historiskt upplevt svårigheter i tidigare samarbeten där rekryteringsföretag lovat lite för mycket och varit duktiga på att sälja in sina tjänster, men sedan uppvisat nonchalans och underpresterat. Bankgirots interna omstrukturering, ägarbytet och en vädjan om en snabb transparent och kommunikativ process blev utmaningen för oss på Talents of Sweden.

Bankgirots interna omstrukturering, ägarbytet och en vädjan om en snabb transparent och kommunikativ process blev utmaningen för oss på Talents of Sweden.

Lösningen

För oss som rådgivare låg tidigt på att lära känna Bankgirot som organisation och arbetsgivare, men även som samarbetspartner. Det många kanske inte tänker på när man samarbetar vid ett rekryteringsförfarande är att man naturligt och oundvikligen blir förknippade med varandra, därav att det är viktigt att bekanta sig och se om förutsättningarna finns där för ett lyckosamt samarbete. Bankgirot gav oss en god uppfattning om organisationen och medarbetarna och vi såg förutsättningar för att inleda vårt samarbete.

I och med att en rekrytering är kritisk för ekonomifunktionens utveckling, inte minst på grund av omstruktureringen och ägarskiftet som stundade satte vi omedelbart igång med en kompetenskartläggning och en målbildsanalys. I detta fall delvis för att definiera de kritiska beståndsdelarna en medarbetare behöver besitta för att passa in i rollen, organisationen och den specifika arbetsgruppen på ekonomifunktionen. Utöver det behövde vi säkerställa att vi rekryterar in på de kompetenser som GAP-analysen visar för att säkerställa förutsättningarna för utvecklingen och eventuella förändringar som kan påföras rollen i framtiden. Då tidsaspekten var väsentlig kommunicerade vi tidigt en önskvärd och tillika en realistisk tidsplan för att genomföra rekryteringen. Utöver det följde även en dialog kring för- och nackdelar samt möjligheter och risker med att hyra in en konsult parallellt med rekryteringsprocessen. Ett annat alternativ som vi diskuterade var att fokusera på en hyrköpslösning. Detta med målet att efter en tidsbestämd period ha en option att rekrytera över konsulten och där processen bedrivs snarlikt en rekrytering.

Efter en del scenariospekulation och övervägande landade vi tillsammans i att en rekrytering trots allt var den bästa lösningen. Följaktligen upprättade vi en Recruitment Brief, ett dokument som upprättas mot bakgrund av kompetensinventeringen och GAP-analysen, med syftet att genomlysa och på ett uppriktigt sätt beskriva Bankgirot som organisation, arbetssätt, kultur, värderingar och möjligheter samt utmaningar som kan komma att påverka rollen. Dokumentet är även i viss mån självutrensande då en kandidat som får ta del av vår Recruitment Brief får ett bra underlag och kan bedöma om rollen är tilltalande eller inte. Som en följd av detta kunde vi snabbt identifiera och komma i mål med rätt person.

Då tidsaspekten var väsentlig kommunicerade vi tidigt en önskvärd och tillika en realistisk tidsplan för att genomföra rekryteringen. Utöver det följde även en dialog kring för- och nackdelar samt möjligheter och risker med att hyra in en konsult parallellt med rekryteringsprocessen.

Resultatet

Tack vare ett gott samarbete och löpande kommunikation med Bankgirot flöt processen på klanderfritt. Ett strukturerat och metodiskt arbetssätt i kombination med proaktivitet och upparbetade relationer med ekonomerna i vårt karriär- och ekonomnätverk möjliggjorde att vi snabbt kunde identifiera en handfull intressanta kandidater att dela Recruitment Briefen med. Efter en del dialog och finjusteringar av profilen kunde vi tillsammans ett par veckor senare glädjas åt att välkomna Bankgirots nya medarbetare. ”Stort tack för en oerhört professionell och kvalitativ rekryteringsprocess, från start till mål. Vi blev imponerade av er metodik och era verktyg. Tack vare er på Talents kan vi nu andas ut i bokslutet!” uttrycker sig Gerd när vi sätter punkt och summerar processen.

”Stort tack för en oerhört professionell och kvalitativ rekryteringsprocess, från start till mål. Vi blev imponerade av er metodik och era verktyg. Tack vare er på Talents kan vi nu andas ut i bokslutet!”

Gerd Kjell

Om Bankgirot

Bankgirot, Sveriges enda clearing-hus för massbetalningar och bolaget som möjliggör realtidsbetalningar via Swish, är Sveriges mest erfarna fintech-bolag. Verksamheten startades 1959 av ett antal svenska banker för att utveckla och förvalta Bankgirot. Målet var ett betalningssystem som var helt öppet, som minimerade kostnaderna, gav stordriftsfördelar och hade en hög nivå av säkerhet. Bankgirot har idag en central samhällsbärande funktion i det svenska finansiella systemet och har nu under 60 års tid digitaliserat och garanterat den svenska betalmarknaden. Bankgirot har cirka 160 medarbetare, har en myndighetsreglerad infrastruktur för massbetalningar och förenklar den ekonomiska vardagen för omkring sex miljoner privatpersoner och omkring 500 000 företag. På Bankgirot strävar men efter en varm och inkluderande kultur där jämställdhet, arbetsmiljö, träning och hälsa har en viktig och naturlig plats i vardagen. Bankgirot ska vara ett hållbart företag med hållbara medarbetare.